Aktualności

2017-07-04
Komentarz do wyników za II kw. 2017 r.
Po bardzo dobrych wynikach pierwszego kwartału znacząco ograniczaliśmy ryzyko inwestycyjne pod koniec bieżącego półrocza. Poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych posiadaliśmy relatywnie wysoką pozycję zabezpieczającą. Jednocześnie, nieco słabsze zachowanie segmentu mniejszych i średnich spółek miało względnie niekorzystny wpływ na wycenę funduszu. W okresie...
2017-04-10
Komentarz do wyników za I kw. 2017 r.
Pierwszy kwartał zakończyliśmy z wysoką stopą zwrotu na poziomie 16,3%. Odpowiednio przyjęte założenia co do utrzymania pozytywnej koniunktury w pierwszych miesiącach roku umożliwiły ekspozycje na poziomach przekraczających 120% (z wykorzystaniem instrumentów pochodnych). Dodatkowo właściwa selekcja – nacisk na spółki o innowacyjnym profilu: Bloober Team, iFun4all,...
2017-01-13
Informacja o dacie rozpoczęcia i czasie trwania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009 Acer Aggressive FIZ
Niniejszym Quercus TFI S.A., działając na podstawie § 26 ust. 6 statutu Acer Aggressive FIZ informuje, że zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009 Acer Aggressive FIZ rozpoczeły się w dniu 6 stycznia 2017 r. i potrwają do dnia 31 stycznia 2017 r. Emisja posiada charakter niepubliczny (certyfikaty zostaną zaoferowane maksymalnie 149 Inwestorom).  
2017-01-03
Komentarz do wyników za 2016 rok
Doskonały wynik roczny Acer Aggressive FIZ na poziomie 30,04%. Inwestycje rynku kapitałowego przyniosły zwrot na poziomie 24%, a inwestycje rynku nieruchomości 6%.   Początek minionego roku łączył się z narastającymi obawami inwestorów o stabilność sytuacji politycznej na rynku krajowym, zmianą ocen międzynarodowych agencji ratingowych, projektowanymi zmianami...
2016-10-05
Komentarz do wyników za III kw. 2016 r.
Bardzo udany kwartał dla inwestorów Acer Aggressive FIZ. Fundusz kończy III kwartał z wysoką stopą zwrotu na poziomie 7,9%. Dobry wynik to kontynuacja przyjętej strategii właściwej selekcji aktywów, której efektem jest znaczący wzrost wartości portfela, przy jednoczesnym zabezpieczeniu pozycji instrumentami pochodnymi.   Największe przełożenie na...
2016-07-05
Komentarz do wyników za II kw. 2016 r.
Pierwsze półrocze fundusz kończy osiągając prawie 3% zysk. Wynik należy uznać za całkiem dobry, zważywszy na słabą końcówkę drugiego kwartału na krajowym rynku giełdowym. Z jednej strony, nasz rynek negatywnie zareagował na zaskakujący wynik referendum w Wielkiej Brytanii, a z drugiej, brak jednoznacznych rozwiązań co do przyszłości OFE skutecznie ograniczały krajowy jak i...
2017-04-13
Rzeczpospolita: "Lubimy je, bo obiecują zyski w każdych warunkach"
Acer FIZ najlepszy w zestawieniu "Rzeczpospolitej" za ostatnie 12 m-cy (43,9%) i 36 m-cy (72,1%) w kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.