Podstawowe informacje o funduszu Acer Aggresive FIZ

Fundusz inwestycyjny o charakterze „absolute return” z akceptowalnym wyższym poziomem zmienności wyceny, przy jednoczesnym założeniu wysokiego potencjału wzrostu.

Polityka inwestycyjna funduszu zakłada wypracowanie bezwzględnego zysku, niezależnie od aktualnych trendów rynkowych /bez powiązania z benchmarkiem/.

Szeroki zakres potencjalnych lokat kapitałowych – począwszy od papierów wartościowych i nieruchomości inwestycyjnych, poprzez derywaty, instrumenty surowcowe i walutowe.

Dynamiczny charakter zarządzania funduszem, bez rygorystycznych ograniczeń zaangażowania w poszczególne klasy aktywów.

Potencjał wykorzystania zabezpieczeń hedgingowych instrumentów pochodnych, przy założeniu zasad konserwatywnej wyceny aktywów.

Propozycja dla długoterminowych inwestorów (rekomendowany czas inwestycji min. 5 lat), dla inwestorów o dużym doświadczeniu i świadomości ryzyka inwestycyjnego.

2017-07-04
Komentarz do wyników za II kw. 2017 r.
Po bardzo dobrych wynikach pierwszego kwartału znacząco ograniczaliśmy ryzyko inwestycyjne pod koniec bieżącego półrocza. Poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych posiadaliśmy relatywnie wysoką...
2017-04-13
Rzeczpospolita: "Lubimy je, bo obiecują zyski w każdych warunkach"
Acer FIZ najlepszy w zestawieniu "Rzeczpospolitej" za ostatnie 12 m-cy (43,9%) i 36 m-cy (72,1%) w kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.