Podstawowe informacje o funduszu Acer Aggresive FIZ

Fundusz inwestycyjny o charakterze „absolute return” z akceptowalnym wyższym poziomem zmienności wyceny, przy jednoczesnym założeniu wysokiego potencjału wzrostu.

Polityka inwestycyjna funduszu zakłada wypracowanie bezwzględnego zysku, niezależnie od aktualnych trendów rynkowych /bez powiązania z benchmarkiem/.

Szeroki zakres potencjalnych lokat kapitałowych – począwszy od papierów wartościowych i nieruchomości inwestycyjnych, poprzez derywaty, instrumenty surowcowe i walutowe.

Dynamiczny charakter zarządzania funduszem, bez rygorystycznych ograniczeń zaangażowania w poszczególne klasy aktywów.

Potencjał wykorzystania zabezpieczeń hedgingowych instrumentów pochodnych, przy założeniu zasad konserwatywnej wyceny aktywów.

Propozycja dla długoterminowych inwestorów (rekomendowany czas inwestycji min. 5 lat), dla inwestorów o dużym doświadczeniu i świadomości ryzyka inwestycyjnego.

2018-01-08
Informacja o dacie rozpoczęcia i czasie trwania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 Acer Aggressive FIZ
Niniejszym Quercus TFI S.A., działając na podstawie § 26 ust. 6 statutu Acer Aggressive FIZ informuje, że zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 Acer Aggressive FIZ rozpoczeły się w dniu 5 stycznia 2018...
2017-08-17
Puls Biznesu: "Agresywny fundusz przyczaił się na okazje"
Po upływie 5 lat stopa zwrotu Acer Aggressive FIZ wynosi 143,7%. Osiągnięty wynik zapewnia pierwsze miejsce w zestawieniu funduszy portalu Analizyonline za ostatnie 5 lat.
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.