Podstawowe informacje o funduszu Acer Multistrategy FIZ (dawniej: Acer Aggressive FIZ)

Fundusz absolute return

Acer Multistrategy FIZ – fundusz inwestycyjny o charakterze „absolute return” z akceptowalnym wyższym poziomem zmienności wyceny, przy jednoczesnym założeniu wysokiego potencjału wzrostu

Acer Multistrategy FIZ – fundusz oparty na polityce inwestycyjnej zakładającej wypracowanie bezwzględnego zysku, niezależnie od aktualnych trendów rynkowych /bez powiązania z benchmarkiem/

Nowoczesne rozwiązania inwestycyjne

Acer Multistrategy FIZ – fundusz inwestycyjny o szerokiej palecie potencjalnych lokat kapitałowych – począwszy od papierów wartościowych i nieruchomości inwestycyjnych, poprzez derywaty, instrumenty surowcowe i walutowe

Acer Multistrategy FIZ – fundusz inwestycyjny o dynamicznym charakterze zarządzania, bez rygorystycznych ograniczeń zaangażowania w poszczególne klasy aktywów

Inwestycje rynku nieruchomości

Atrakcyjne inwestycje rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu wartości inwestycji deweloperskich (inwestycje typu greenfield/brownfield)

Wykorzystanie rozwiązań typu hedge

Acer Multistrategy FIZ – fundusz inwestycyjny korzystający z zabezpieczeń hedgingowych instrumentów pochodnych, przy założeniu zasad konserwatywnej wyceny aktywów

Inwestycja długoterminowa

Oferta dla długoterminowych inwestorów (rekomendowany czas inwestycji min. 5 lat), dla inwestorów o dużym doświadczeniu i świadomości ryzyka inwestycyjnego