Podstawowe informacje o funduszu Acer Aggresive FIZ

Fundusz inwestycyjny o charakterze „absolute return” z akceptowalnym wyższym poziomem zmienności wyceny, przy jednoczesnym założeniu wysokiego potencjału wzrostu.

Polityka inwestycyjna funduszu zakłada wypracowanie bezwzględnego zysku, niezależnie od aktualnych trendów rynkowych /bez powiązania z benchmarkiem/.

Szeroki zakres potencjalnych lokat kapitałowych – począwszy od papierów wartościowych i nieruchomości inwestycyjnych, poprzez derywaty, instrumenty surowcowe i walutowe.

Dynamiczny charakter zarządzania funduszem, bez rygorystycznych ograniczeń zaangażowania w poszczególne klasy aktywów.

Potencjał wykorzystania zabezpieczeń hedgingowych instrumentów pochodnych, przy założeniu zasad konserwatywnej wyceny aktywów.

Propozycja dla długoterminowych inwestorów (rekomendowany czas inwestycji min. 5 lat), dla inwestorów o dużym doświadczeniu i świadomości ryzyka inwestycyjnego.

2017-10-02
Komentarz do wyników za III kw. 2017 r.
Konsekwentnie utrzymywana wysoka pozycja zabezpieczająca na kontraktach terminowych, przy utrzymującym się wzroście indeksu WIG20, negatywnie wpłynęła na wyniki minionego kwartału. Jednocześnie, słabe zachowanie...
2017-08-17
Puls Biznesu: "Agresywny fundusz przyczaił się na okazje"
Po upływie 5 lat stopa zwrotu Acer Aggressive FIZ wynosi 143,7%. Osiągnięty wynik zapewnia pierwsze miejsce w zestawieniu funduszy portalu Analizyonline za ostatnie 5 lat.
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.