Nota prawna

Zawartość niniejszej strony internetowej jest własnością Quercus TFI S.A.

Acer Multistrategy FIZ (dawniej: Acer Aggressive FIZ) został utworzony w dniu 25 lipca 2012 r.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej, mają charakter ogólnych informacji, opisujących działalność Acer Multistrategy FIZ i nie należy ich traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. Quercus TFI S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszego uprzedzenia zmian w całości lub w części informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Inwestycja w Acer Multistrategy FIZ jest obarczona ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty całości lub części zainwestowanego kapitału.

Zamieszczone na niniejszej stronie internetowej informacje dotyczące Acer Multistrategy FIZ nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych, ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne, jak również nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Emisje certyfikatów inwestycyjnych Acer Multistrategy FIZ odbywać się będą wyłącznie poprzez propozycje objęcia certyfikatów inwestycyjnych skierowane przez Quercus TFI S.A. do mniej niż 150 imiennie wskazanych osób.

Acer Multistrategy FIZ ani Quercus TFI S.A. nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego, a polityka inwestycyjna realizowana przez Fundusz charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ryzyka, co może potencjalnie doprowadzić do utraty części lub całości aktywów zainwestowanych w Fundusz. Powyższa sytuacja może zaistnieć w szczególności w przypadku, gdyby wszystkie klasy aktywów traciły na wartości.

Wyłącznym prawnie wiążącym źródłem informacji o Acer Multistrategy FIZ, prowadzonej przez w/w fundusz polityce inwestycyjnej oraz czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne są warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz statut funduszu. Treść tych dokumentów udostępniana będzie osobom, do których kierowana będzie propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych.

 

Login użytkownika z uprawnieniami