2024-01-05

Komentarz do wyników za 2023 r.

Z przyjemnością informujemy Państwa o kolejnych bardzo dobrych rocznych wynikach Funduszu Acer Multistrategy FIZ za ubiegły rok.

Stopa zwrotu Fundusz za 2023 r. wyniosła 20,88%.

Na pozytywną ocenę naszego rocznego wyniku należy spojrzeć z perspektywy przyjęcia przez nas defensywnego nastawienia do rynku przez znaczną część ubiegłego roku. Zasadniczo, do października ubiegłego roku nasz portfel był nastawiony neutralnie rynkowo, mając na celu minimalizację ryzyka pogorszenia koniunktury na rynkach akcyjnych.

Od października zaczęliśmy stopniowo zwiększać alokację na rynkach akcyjnych – uwzględniając moment zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych na rynkach zagranicznych. Na naszym krajowym rynku zwracaliśmy natomiast uwagę na zmianę sytuacji politycznej po wyborach parlamentarnych.

W okresie IV kwartału ubiegłego roku naszymi największymi pozycjami były akcje sektora konsumenckiego (LPP, Dino) oraz akcje spółek technologicznych (Allegro, Shoper, WPPL). Większe pozycje stanowiły też akcje Neuca oraz Orlenu.

W ubiegłym kwartale utrzymaliśmy naszą dotychczasową pozycję na akcjach producentów złota: Barrick Gold Corporation, Newmont Goldcorp Corporation oraz Kinross Gold Corporation.

Posiadaliśmy również istotną pozycję na instrumentach pochodnych na krajowym WIG20 oraz amerykańskim Nasdaq. W grudniu pozycja na indeksie Nasdaq została zastąpiona przez otwarcie długiej pozycji na amerykańskim indeksie Russell 2000.

W naszej ocenie, obecne wysokie poziomy stóp procentowych w poszczególnych gospodarkach będą w dalszym ciągu istotnie wpływać na gospodarki światowe. Istotnie wysokie prawdopodobieństwo osłabienia sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych oraz poszczególnych państwach europejskich, wysokie poziomy zadłużenia w sektorze prywatnym oraz publicznym oraz słaby konsument – mogą dalej znacząco wpływać na sytuację rynkową w najbliższych kwartałach.

Po bardzo dobrym ubiegłym roku na rynkach akcyjnych, zważywszy na solidne kilkudziesięcioprocentowe wzrosty od dołków notowań z października 2022 r., szanse na kontynuację kolejnego mocno wzrostowego roku wydają się raczej ograniczone.

W perspektywie najbliższych kilku miesięcy, a być może nawet najbliższych tygodni, zakładamy powrót do neutralnego nastawienia. Zakładamy jednocześnie oportunistyczne podejście, ze strategią zwiększania alokacji po rynkowych korektach.

Kontynuujemy nasze pozytywnie nastawienie do złota, które w bieżącym roku powinno utrzymać dalszy potencjał wzrostowy wraz z nadchodzącą obniżką kosztów pieniądza.

W zakresie prowadzonych przez nas inwestycji nieruchomościowych kontynuujemy prace zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę dla naszej inwestycji - zabudowy zamieszkania zbiorowego Private Rental Sector na terenie warszawskiej dzielnicy Mokotów.

Prowadzimy również prace przygotowawcze na naszych nieruchomościach niezabudowanych na terenie warszawskiej dzielnicy Białołęka – z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne.

Zakładamy jednocześnie, że nasze inwestycje nieruchomościowe będą miały kluczowy wpływ na przyszłe wyniki Funduszu.

Przedstawiając pozytywny komentarz do ubiegłorocznych wyników oraz dzieląc się z Państwem założeniami na obecny rok, chcielibyśmy (już tradycyjnie) zaznaczyć, że przyjęty w Funduszu poziom ryzyka inwestycyjnego należy traktować na najwyższym poziomie, jak również wskazujemy, że inwestycję w certyfikaty Funduszu należy postrzegać w sposób komplementarny - z przyjęciem odpowiednich zasad dywersyfikacji aktywów.