2018-07-03

Komentarz do wyników za II kw. 2018 r.

W pierwszej połowie bieżącego roku utrzymywała się słaba koniunktura na krajowym rynku giełdowym. Po pierwszym półroczu notowania indeksu WIG zamknęły się na poziomie -12,2%, indeksu WIG20 na poziomie  -13,2%, a sWIG80 na poziomie -13,1%.

Po lutowym załamaniu notowań indeksów rynków bazowych zakładaliśmy dalszą kontynuację spadków na rynkach rozwiniętych. Utrzymywaliśmy znaczącą „krótką” pozycję na indeksach Nasdaq oraz Dax, co uzasadnione było słabszymi odczytami wskaźników wyprzedających, utrzymującymi się wysokimi wycenami zagranicznych spółek technologicznych (szczególnie Nasdaq) oraz wskazaniami analizy technicznej. W ostatnim kwartale rynki zagraniczne utrzymały jednak tendencje wzrostową, ustanawiając w przypadku indeksu Nasdaq kolejne rekordy wszechczasów. Przyjęta przez nas „krótka” pozycja stanowiła w konsekwencji spory koszt dla wyników funduszu.

Odmiennie od zachowania rynków zagranicznych wyglądała sytuacja na rynku krajowym, gdzie poszczególne segmenty rynku kontynuowały regularne spadki. Związane to było przede wszystkim z kontynuacją odpływów z rynków rozwijających się, utrzymującym się ujemnym saldem napływów do krajowych funduszy inwestycyjnych, a także brakiem wsparcia ze strony instytucji krajowych (OFE).

Jednocześnie, kontynuowany przez amerykański bank centralny (FED) cykl podwyżek stóp procentowych nasilił dalsze odpływy kapitałów z rynków rozwijających się. Zwracając uwagę na ten proces, na początku bieżącego kwartału zajęliśmy znaczącą pozycję walutową na dolarze amerykańskim, która wpływała stabilizująco na ostateczne wyniki funduszu.

Nasze zaangażowanie na rynku kapitałowym skupia się przede wszystkim na małych spółkach, które w dłuższym horyzoncie czasowym przynoszą potencjalnie wyższe stopy zwrotu w porównaniu do inwestycji w blue chips. Znaczna część posiadanych przez nas walorów notowana jest aktualnie na bardzo atrakcyjnych wskaźnikach C/Z na bieżący rok, na poziomie poniżej 10. Podobnie, w przypadku indeksu WIG, wskaźnik C/Z jest obecnie na poziomie najniższym od prawie 6 lat. W naszej ocenie, utrzymujące się atrakcyjne wyceny spółek, w połączeniu z obecnym bardzo negatywnym sentymentem rynkowym, w perspektywie średnioterminowej powinny zwiastować istotne odbicie notowań.

Pozytywna koniunktura utrzymuje się natomiast na krajowym rynku nieruchomości. Szczególnie w segmencie mieszkaniowym, który przy utrzymujących się niskich stopach procentowych ma szansę na dalszy wzrost wartości. Kontynuujemy rozpoczęte inwestycje nieruchomościowe, zakładając dalszy pozytywny wpływ na wyniki funduszu.

Przyjęta przez nas strategia zarządzania funduszem dopuszcza znaczną zmienność wyceny funduszu w poszczególnych kwartałach. Dla realizacji przyjętej przez nas polityki inwestycyjnej istotny jest wzrost wartości notowań w horyzoncie długoterminowym. Dotychczas realizowana strategia przynosi dobre rezultaty. W okresie ostatnich 5 lat stopa zwrotu funduszu wynosi 61,2%.