2020-03-31

Komentarz do wyników za I kw. 2020 r.

Pierwszy kwartał bieżącego roku okazał się być jednym z najgorszych okresów w historii warszawskiej giełdy. Znaczne grono spółek, począwszy od banków, spółek energetycznych, surowcowych, a przede wszystkim spółek odzieżowych oraz sektora transportu i turystyki straciło na wartości przeszło 50%. Powszechne wstrzymanie gospodarki spowodowane epidemią koronawirusa przyniosło drastyczne spadki notowań akcji wraz z towarzyszącym osłabieniem polskiego złotego. W powyższych warunkach wynik funduszu osiągnął kwartalną stopę zwrotu na poziomie -44,0%.

Na początku bieżącego roku analitycy finansowi niemal powszechnie wskazywali spore szanse na odbicie notowań warszawskich indeksów. Było to tym bardziej uzasadnione zważywszy na słabe zachowanie naszego rynku w latach 2018-2019 oraz stale rosnące wyceny na rynkach bazowych. Zgodnie z nasza strategią przyjęliśmy większą wagę rynku kapitałowego utrzymując wyższy poziom alokacji, dopuszczając w dłuższym terminie osiągniecie potencjalnie wysokiej stopy zwrotu. Zwiększenie alokacji uzasadnione było relatywnie gorszym zachowaniem krajowego rynku akcji w minionym roku na tle grupy rynków wschodzących, wskaźnikami analizy technicznej świadczącymi m.in. o istotnym wyprzedaniu indeksów oraz pierwszymi od kilku lat oczekiwaniami dodatniego salda napływów środków do OFE, PPK i TFI. Według licznych analiz rynkowych, różnica napływów w porównaniu z rokiem poprzednim mogła wynieść nawet kilka miliardów złotych, za co głównie miały odpowiadać napływy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Niestety pojawienie się światowej pandemii koronawirusa i jego negatywnego wpływu na globalny wzrost gospodarczy spowodowało, że przyjęta przez nas strategia zwiększonej alokacji stanowiła w konsekwencji spory koszt dla wyników funduszu.

Obecnie jesteśmy rynkowo neutralni z lekkim przeważeniem na minus, gdyż w naszym przekonaniu spadki na światowych rynkach nie uległy jeszcze zakończeniu. W najbliższych tygodniach spółki zaczną publikować pierwsze raporty okresowe za miniony kwartał, które pokażą rzeczywisty wpływ epidemii na generowane wyniki finansowe. Jeszcze ważniejsze dla inwestorów będą zapowiedzi działań podejmowanych przez spółki w celu zapobiegania strat wynikających z „zatrzymania gospodarki” oraz ich prognoz wynikowych na kolejne kwartały.

Przyjęta przez nas strategia zarządzania funduszem dopuszcza znaczącą zmienność wyceny funduszu w poszczególnych kwartałach. Strata po pierwszym kwartale 2020 roku jest w naszej ocenie do odrobienia, a obecnie czekamy na odpowiedni moment do ponownego zwiększenia alokacji i zajęcia długiej pozycji na istotnie wyprzedanym rynku, co według nas ma szansę wydarzyć się w nadchodzącym kwartale.

Istotne dla kształtowania przyszłych wyników funduszu są również prowadzone przez nas działania związane z nabytą w lutym bieżącego roku nieruchomością w Warszawie przy Cybernetyki 17b od syndyka WPBM „Śródmieście”. Będzie to dotychczas największy realizowany przez nas projekt nieruchomościowy, którego dalsza kontynuacja powinna ostatecznie pozytywnie wpłynąć  na wynik funduszu.

W przygotowaniu znajduje się również kolejny duży projekt na warszawskiej Białołęce, z zabezpieczonymi niskimi kosztami nabycia nieruchomości.