2023-01-04

Komentarz do wyników za 2022 r.

Z dużą przyjemnością informujemy Państwa o bardzo dobrych wynikach Funduszu Acer Multistrategy FIZ za ubiegły rok.

Stopa zwrotu Funduszu za 2022 r. wyniosła +12,95%

Poziom ten należy ocenić zdecydowanie pozytywnie w zestawieniu z notowaniami szerokiego indeksu WIG, który w tym samym okresie obniżył swoje notowania o -17,1%.

Z naszych wyliczeń wynika, że osiągnięta przez nas stopa zwrotu jest jedną z najwyższych spośród dostępnych na rynku krajowych strategii inwestycyjnych.

Zaznaczyć tu również należy, ze wynik w całości został osiągnięty z inwestycji rynku kapitałowego, bez kontrybucji nieruchomościowej części portfela.

Tak jak sygnalizowaliśmy już we wcześniejszych komentarzach, z początkiem ubiegłego roku przyjęliśmy strategię zakładającą ostrożne podejście do rynków finansowych. Kluczowym uzasadnieniem dla przyjętej strategii była zmiana polityki banków centralnych, a tym samym perspektywa słabszej koniunktury na rynkach giełdowych. Po mocnych dwóch latach post-covidowych wzrostów na rynkach bazowych, prawdopodobieństwo kontynuacji wzrostów było dość mocno ograniczone.

Największy wpływ na wyniki Funduszu miały derywaty zakładające spadek wartości indeksu WIG20, amerykańskiego Nasdaq oraz niemieckiego DAX. Dodatnią stopę zwrotu osiągnęliśmy również na zajętej długiej pozycji na instrumentach pochodnych zakładających wzrost cen srebra oraz platyny. Na początku roku zainwestowaliśmy w akcje wybranych producentów złota: Barrick Gold Corporation, Newmont Goldcorp Corporation oraz Kinross Gold Corporation, które z racji większej wrażliwości na zacieśnianie polityki pieniężnej na świecie oraz obawy przed wystąpieniem globalnej recesji, nie przyniosły wzrostu dla wyników Funduszu.

W minionym roku, posiadaliśmy ograniczoną ekspozycję na krajowym rynku akcyjnym - wynoszącą niskie kilka procent. Naszą największą pozycję stanowili dystrybutorzy leków i farmaceutyków. Natomiast, inwestycje rynku nieruchomości stanowiły nieco ponad 28% alokacji aktywów, a ich wycena nie wpłynęła na wyniki Funduszu.

Nasze założenia na 2023 rok wskazują nam na zachowanie dalszej ostrożności do rynków akcyjnych. Zakładamy utrzymanie podwyższonej zmienności na rynkach finansowych, powodowanej głównie obawami inwestorów przed wystąpieniem recesji na światowych rynkach, dłuższym utrzymywaniem się stóp procentowych na wysokich poziomach oraz pogarszającymi się w kolejnych kwartałach zyskami spółek. Z drugiej strony, czekamy na sygnały zakończenia rynkowej bessy. Dostrzegamy jednocześnie niskie wyceny krajowego rynku kapitałowego. Pozytywnym katalizatorem do wzrostów może okazać się poprawa sytuacji geopolitycznej za wschodnią granicą, jak również zmiana sytuacji politycznej po wyborach parlamentarnych. W kolejnych miesiącach ze szczególną uwagą będziemy przyglądać się informacjom napływającym z rynków finansowych, dostosowując odpowiednio alokację Funduszu.

W naszej ocenie, w dalszym ciągu atrakcyjnie wygląda rynek metali szlachetnych, który powinien wrócić do długoterminowego trendu wzrostowego. Czynnikiem wspierającym wzrosty powinno być zbliżanie się do końca cyklu podnoszenia stóp procentowych przez banki centralne, czego oczekujemy w bieżącym roku.

W najbliższych miesiącach planujemy zwiększenie wartości aktywów Funduszu poprzez emisję certyfikatów. Wynika to z założeń zwiększenia udziałów Funduszu w naszej największej inwestycji nieruchomościowej, tj. projekcie zespołu zabudowy zamieszkania zbiorowego Private Rental Sector, na terenie warszawskiej dzielnicy Mokotów. Planowana już od pewnego czasu emisja związana jest z koniecznością zachowania statutowych zasad dywersyfikacji (limit 25% alokacji).

Jednocześnie, obserwując słabnącą koniunkturę na krajowym rynku nieruchomości, przyglądamy się potencjalnym kolejnym inwestycjom na tym rynku - podchodząc oportunistycznie, zakładając konieczność uzyskania solidnej stopy zwrotu w przyszłych okresach.

Przedstawiając pozytywny komentarz do ubiegłorocznych wyników oraz dzieląc się z Państwem założeniami na obecny rok, chcielibyśmy (już tradycyjnie) zaznaczyć, że przyjęty w Funduszu poziom ryzyka inwestycyjnego należy traktować na najwyższym poziomie, jak również wskazujemy, że inwestycję w certyfikaty Funduszu należy postrzegać w sposób komplementarny - z przyjęciem odpowiednich zasad dywersyfikacji aktywów.