2021-01-04

Komentarz do wyników za 2020 r.

Zakończyliśmy najgorszy do tej pory roczny okres wynikowy Acer Aggressive FIZ.

Na początku ubiegłego roku wśród analityków i zarządzających dominowały powszechne oczekiwania co do wzrostu warszawskich indeksów, po słabym zachowaniu rynku w latach 2018-2019. Zgodnie z przyjętą przez nas strategią, z początkiem ubiegłego roku zwiększyliśmy wagę rynku kapitałowego, zwiększając alokację, dopuszczając jednocześnie w dłuższym terminie potencjalnie wyższe stopy zwrotu. Założenia wyższej alokacji na początku minionego roku uzasadnione były relatywnie słabszym zachowaniem krajowego rynku na tle rynków wschodzących, wskaźnikami analizy technicznej świadczącymi o istotnym wyprzedaniu rynku oraz pierwszymi od kilku lat oczekiwaniami dodatniego salda napływów środków do OFE, PPK oraz TFI.

Niestety pojawienie się światowej pandemii SARS-CoV-2, a wraz z nią negatywnego wpływu na rynki akcyjne w pierwszej połowie minionego roku spowodowało, że przyjęta przez nas strategia zwiększonej alokacji stanowiła w konsekwencji znaczny koszt dla wyników funduszu. Krajowy rynek akcyjny, mierzony indeksem największych spółek WIG20, w najgorszym okresie ubiegłego roku znajdował się prawie 42% na minusie. Drastyczne spadki indeksów wymusiły na nas w pierwszym kwartale zdecydowane ograniczenie przez nas długiej pozycji na rynku akcyjnym – przede wszystkim na akcjach przeważonego sektora bankowego oraz konieczność zamykania opartych na dźwigni finansowej instrumentów pochodnych.

Jednocześnie, ponadprzeciętne spadki z pierwszej połowy roku rodziły uzasadnione oczekiwania co do pojawienia się po korekcie wzrostowej dalszej (ale już spokojniejszej i rozłożonej w czasie ) wtórnej fali spadkowej – uzasadnionej problemami w realnej gospodarce, wraz z kolejnymi ograniczeniami aktywności gospodarczej. W trakcie dynamicznej fali odreagowania w dalszym ciągu ograniczaliśmy alokację oraz zajęliśmy krótką pozycję na krajowym rynku akcyjnym w drugim kwartale ubiegłego roku. Natomiast, wraz z pojawieniem się na początku listopada ubiegłego roku doniesień o realnych planach dopuszczenia do produkcji szczepionki przeciw SARS-CoV-2 oraz znacznej fali napływów kapitału zagranicznego na krajowy rynek, podjęliśmy decyzję o zamknięciu krótkiej pozycji, a tym samym zamknięcia ujemnej alokacji poprzez instrumenty pochodne na rynkach akcyjnych.

W naszej obecnej alokacji znaczący udział zajmują metale szlachetne. Posiadamy długie pozycje na notowaniach złota oraz srebra. Nasze pozytywne nastawienie do rynków metali szlachetnych wynika z utrzymywania wysokich deficytów budżetowych w największych światowych gospodarkach, a wraz z tym niewspółmiernych poziomów zadłużenia. Na notowania metali szlachetnych pozytywnie powinny wpłynąć utrzymujące się niskie poziomy realnych stóp procentowych, niskie rentowności obligacji, coraz bardziej realne zagrożenia inflacją poszczególnych walut oraz realokacja depozytów w kierunku innych klas aktywów.

Tak jak wcześniej podkreślaliśmy, przyjęta przez nas strategia zarzadzania funduszem dopuszcza znaczną zmienność wyceny funduszu. Tak samo wskazujemy, że ubiegłoroczna strata jest w naszej ocenie do odrobienia w perspektywie nadchodzących kwartałów.

Bardzo istotny wpływ na wyniki funduszu będą miały prowadzone przez nas działania zmierzające do przygotowania (na etapie pierwszej fazy deweloperskiej) inwestycji nieruchomościowej w Warszawie przy ul. Komputerowej/Cybernetyki. Będzie to dotychczas największy realizowany przez nas projekt nieruchomościowy, który ostatecznie powinien pozytywnie wpłynąć na wyniki funduszu. Dodatkowo, co wcześniej wskazywaliśmy, w przygotowaniu znajduje się kolejny duży projekt na warszawskiej Białołęce, z zabezpieczonymi niskim kosztami nabycia nieruchomości.