O Funduszu

Fundusz absolute return

Acer Multistrategy FIZ – fundusz inwestycyjny o charakterze „absolute return” z akceptowalnym wyższym poziomem zmienności wyceny, przy jednoczesnym założeniu wysokiego potencjału wzrostu

Acer Multistrategy FIZ – fundusz oparty na polityce inwestycyjnej zakładającej wypracowanie bezwzględnego zysku, niezależnie od aktualnych trendów rynkowych /bez powiązania z benchmarkiem/

Nowoczesne rozwiązania inwestycyjne

Acer Multistrategy FIZ – fundusz inwestycyjny o szerokiej palecie potencjalnych lokat kapitałowych – począwszy od papierów wartościowych i nieruchomości inwestycyjnych, poprzez derywaty, instrumenty surowcowe i walutowe

Acer Multistrategy FIZ – fundusz inwestycyjny o dynamicznym charakterze zarządzania, bez rygorystycznych ograniczeń zaangażowania w poszczególne klasy aktywów

Inwestycje rynku nieruchomości

Atrakcyjne inwestycje rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu wartości inwestycji deweloperskich (inwestycje typu greenfield/brownfield)

Wykorzystanie rozwiązań typu hedge

Acer Multistrategy FIZ – fundusz inwestycyjny korzystający z zabezpieczeń hedgingowych instrumentów pochodnych, przy założeniu zasad konserwatywnej wyceny aktywów

Inwestycja długoterminowa

Oferta dla długoterminowych inwestorów (rekomendowany czas inwestycji min. 5 lat), dla inwestorów o dużym doświadczeniu i świadomości ryzyka inwestycyjnego

 

Dokument zawierający kluczowe informacje o Acer Multistrategy FIZ

Scenariusze wyników funduszu

Zastrzeżenia prawne Funduszu Inwestycyjnego Acer Multistrategy FIZ

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Zamieszczone w niniejszej stronie internetowej informacje dotyczące Acer 
Multistrategy FIZ nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych, ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne, jak również nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Emisja certyfikatów inwestycyjnych Acer 
Multistrategy FIZ odbywać się będzie wyłącznie poprzez propozycje objęcia certyfikatów inwestycyjnych skierowane do mniej niż 150 imiennie wskazanych osób. Wyłącznym źródłem informacji o Acer Multistrategy FIZ, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej oraz czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne funduszu, są warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz statut funduszu. Treść tych dokumentów udostępniana będzie osobom, do których kierowana będzie propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych.

Zarządzający

Jakub Głowacki Acer Aggressive FIZ Quercus TFI

Jakub Głowacki

Dyrektor Departamentu Zarządzania Acer Multistrategy FIZ

Doświadczony zarządzający rynku kapitałowego i rynku nieruchomości, z kilkunastoletnim doświadczeniem inwestycyjnym. W zakresie dotychczasowej działalności uzyskiwał ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne z zarządzanych grup aktywów - na poziomach przekraczających dostępne na rynku rozwiązania inwestycyjne. Historia dotychczasowych wyników związana jest przede wszystkim z inwestycjami tzw. pierwszej fazy deweloperskiej rynku nieruchomości, jak również rynku akcji i instrumentów pochodnych.

Od sierpnia 2012 roku na stanowisku Dyrektora Departamentu Zarządzania Acer Aggressive (obecnie: Acer Multistrategy FIZ) w Quercus Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. W okresie wcześniejszym (od września 2007 do sierpnia 2012) Przewodniczący Rady Nadzorczej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  Pomysłodawca i zarządzający funduszu Acer Multistrategy FIZ.

Wyróżniony nagrodą Gazety Giełdy Parkiet – Złoty Portfel – za najlepszy fundusz absolutnej stopy zwrotu w 2013 roku.

Jakub Głowacki jest współzałożycielem i jednym z wiodących akcjonariuszy Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 

Daniel Łuszczyński, CFA

Analityk Akcji w Departamencie Zarządzania Acer Multistrategy FIZ

Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz licencję doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - specjalizacja Międzynarodowe Rynki Finansowe.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących instytucjach: Raiffeisen Bank Polska, Vestor Dom Maklerski oraz Biuro Maklerskie Banku BGŻ.

Od sierpnia 2016 roku w Departamencie Zarządzania Funduszem Acer Multistrategy FIZ w Quercus TFI. Zaangażowany w proces inwestycyjny zarówno od strony operacyjnej, jak i merytorycznej poprzez przygotowywanie raportów, opracowań i analiz rynkowych na potrzeby bieżącej działalności funduszu.

 

Daniel Łuszczyński Acer Aggressive FIZ Quercus TFI

 

Nota prawna