Aktualne notowania

2 3 4

Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - podstawowe cechy funduszu

Fundusz absolute return

Acer Aggressive FIZ – fundusz inwestycyjny o charakterze „absolute return” z akceptowalnym wyższym poziomem zmienności wyceny, przy jednoczesnym założeniu wysokiego potencjału wzrostu

Acer Aggressive FIZ – fundusz oparty na polityce inwestycyjnej zakładającej wypracowanie bezwzględnego zysku, niezależnie od aktualnych trendów rynkowych /bez powiązania z benchmarkiem/

Nowoczesne rozwiązania inwestycyjne

Acer Aggressive FIZ – fundusz inwestycyjny o szerokiej palecie potencjalnych lokat kapitałowych – począwszy od papierów wartościowych i nieruchomości inwestycyjnych, poprzez derywaty, instrumenty surowcowe i walutowe

Acer Aggressive FIZ – fundusz inwestycyjny o dynamicznym charakterze zarządzania, bez rygorystycznych ograniczeń zaangażowania w poszczególne klasy aktywów

Wykorzystanie rozwiązań typu hedge

Acer Aggressive FIZ – fundusz inwestycyjny korzystający z zabezpieczeń hedgingowych instrumentów pochodnych, przy założeniu zasad konserwatywnej wyceny aktywów

Inwestycja długoterminowa

Oferta dla długoterminowych inwestorów (rekomendowany czas inwestycji min. 5 lat), dla inwestorów o dużym doświadczeniu i świadomości ryzyka inwestycyjnego

2017-01-13
Informacja o dacie rozpoczęcia i czasie trwania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009 Acer Aggressive FIZ
Niniejszym Quercus TFI S.A., działając na podstawie § 26 ust. 6 statutu Acer Aggressive FIZ informuje, że zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009 Acer Aggressive FIZ rozpoczeły się w dniu 6 stycznia 2017...
2017-01-17
Puls Biznesu: „Funduszy autorskich szukaj w czołówce”
Sukces funduszu Acer Aggressive FIZ. Doskonałe wyniki za 2016 rok w zestawieniu z pozostałymi rozwiązaniami inwestycyjnymi.
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.