Polityka inwestycyjna funduszu Acer Aggresive FIZ

Szerokie spektrum potencjalnych lokat kapitałowych:

  • nieruchomości inwestycyjne, akcje spółek niepublicznych (inwestujących przede wszystkim w „okazje” rynku nieruchomości + prowadzące działalność pre-deweloperską)
  • akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych i zorganizowanych (w Polsce oraz na wybranych rynkach zagranicznych)
  • obligacje skarbowe
  • korporacyjne papiery dłużne
  • instrumenty rynku pieniężnego
  • depozyty


Możliwość stosowania elastycznej polityki inwestycyjnej, bez rygorystycznych ograniczeń zaangażowania w poszczególne klasy aktywów.

W ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej Fundusz stosować będzie instrumenty pochodne w celach:

  • zabezpieczenia wartości części lub całości portfela albo wybranych aktywów znajdujących się w portfelu
  • uzyskania ekspozycji na wybrane klasy aktywów, w tym odzwierciedlenia zakładanego poziomu alokacji w wybrane klasy aktywów
  • uzyskania negatywnej (odwrotnej) ekspozycji na wybrane aktywa, klasy aktywów lub wskaźniki rynkowe w przypadku oczekiwanego spadku ich wartości


Udział aktywów rynku niepublicznego (lokaty nieruchomościowe) umożliwia wypracowanie znacznego potencjalnego wzrostu wartości – przede wszystkim poprzez uzyskanie wartości dodanej wynikającej z realizacji pierwszej fazy deweloperskiej /przy założeniu konserwatywnej wyceny/.

2017-07-04
Komentarz do wyników za II kw. 2017 r.
Po bardzo dobrych wynikach pierwszego kwartału znacząco ograniczaliśmy ryzyko inwestycyjne pod koniec bieżącego półrocza. Poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych posiadaliśmy relatywnie wysoką...
2017-04-13
Rzeczpospolita: "Lubimy je, bo obiecują zyski w każdych warunkach"
Acer FIZ najlepszy w zestawieniu "Rzeczpospolitej" za ostatnie 12 m-cy (43,9%) i 36 m-cy (72,1%) w kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.