Polityka inwestycyjna funduszu Acer Aggresive FIZ

Szerokie spektrum potencjalnych lokat kapitałowych:

  • nieruchomości inwestycyjne, akcje spółek niepublicznych (inwestujących przede wszystkim w „okazje” rynku nieruchomości + prowadzące działalność pre-deweloperską)
  • akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych i zorganizowanych (w Polsce oraz na wybranych rynkach zagranicznych)
  • obligacje skarbowe
  • korporacyjne papiery dłużne
  • instrumenty rynku pieniężnego
  • depozyty


Możliwość stosowania elastycznej polityki inwestycyjnej, bez rygorystycznych ograniczeń zaangażowania w poszczególne klasy aktywów.

W ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej Fundusz stosować będzie instrumenty pochodne w celach:

  • zabezpieczenia wartości części lub całości portfela albo wybranych aktywów znajdujących się w portfelu
  • uzyskania ekspozycji na wybrane klasy aktywów, w tym odzwierciedlenia zakładanego poziomu alokacji w wybrane klasy aktywów
  • uzyskania negatywnej (odwrotnej) ekspozycji na wybrane aktywa, klasy aktywów lub wskaźniki rynkowe w przypadku oczekiwanego spadku ich wartości


Udział aktywów rynku niepublicznego (lokaty nieruchomościowe) umożliwia wypracowanie znacznego potencjalnego wzrostu wartości – przede wszystkim poprzez uzyskanie wartości dodanej wynikającej z realizacji pierwszej fazy deweloperskiej /przy założeniu konserwatywnej wyceny/.

2018-01-08
Informacja o dacie rozpoczęcia i czasie trwania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 Acer Aggressive FIZ
Niniejszym Quercus TFI S.A., działając na podstawie § 26 ust. 6 statutu Acer Aggressive FIZ informuje, że zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 Acer Aggressive FIZ rozpoczeły się w dniu 5 stycznia 2018...
2017-08-17
Puls Biznesu: "Agresywny fundusz przyczaił się na okazje"
Po upływie 5 lat stopa zwrotu Acer Aggressive FIZ wynosi 143,7%. Osiągnięty wynik zapewnia pierwsze miejsce w zestawieniu funduszy portalu Analizyonline za ostatnie 5 lat.
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.