Polityka inwestycyjna funduszu Acer Aggresive FIZ

Szerokie spektrum potencjalnych lokat kapitałowych:

  • nieruchomości inwestycyjne, akcje spółek niepublicznych (inwestujących przede wszystkim w „okazje” rynku nieruchomości + prowadzące działalność pre-deweloperską)
  • akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych i zorganizowanych (w Polsce oraz na wybranych rynkach zagranicznych)
  • obligacje skarbowe
  • korporacyjne papiery dłużne
  • instrumenty rynku pieniężnego
  • depozyty


Możliwość stosowania elastycznej polityki inwestycyjnej, bez rygorystycznych ograniczeń zaangażowania w poszczególne klasy aktywów.

W ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej Fundusz stosować będzie instrumenty pochodne w celach:

  • zabezpieczenia wartości części lub całości portfela albo wybranych aktywów znajdujących się w portfelu
  • uzyskania ekspozycji na wybrane klasy aktywów, w tym odzwierciedlenia zakładanego poziomu alokacji w wybrane klasy aktywów
  • uzyskania negatywnej (odwrotnej) ekspozycji na wybrane aktywa, klasy aktywów lub wskaźniki rynkowe w przypadku oczekiwanego spadku ich wartości


Udział aktywów rynku niepublicznego (lokaty nieruchomościowe) umożliwia wypracowanie znacznego potencjalnego wzrostu wartości – przede wszystkim poprzez uzyskanie wartości dodanej wynikającej z realizacji pierwszej fazy deweloperskiej /przy założeniu konserwatywnej wyceny/.

2017-10-02
Komentarz do wyników za III kw. 2017 r.
Konsekwentnie utrzymywana wysoka pozycja zabezpieczająca na kontraktach terminowych, przy utrzymującym się wzroście indeksu WIG20, negatywnie wpłynęła na wyniki minionego kwartału. Jednocześnie, słabe zachowanie...
2017-08-17
Puls Biznesu: "Agresywny fundusz przyczaił się na okazje"
Po upływie 5 lat stopa zwrotu Acer Aggressive FIZ wynosi 143,7%. Osiągnięty wynik zapewnia pierwsze miejsce w zestawieniu funduszy portalu Analizyonline za ostatnie 5 lat.
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.