Opłaty Acer Aggressive FIZ

Opłaty za zarządzanie:

  • opłata stała - nie wyższa niż 3,8% w skali roku, naliczana od wartości aktywów netto funduszu w danym dniu
  • opłata zmienna - nie wyższa niż 1,7% wzrostu wartości aktywów netto funduszu na certyfikat inwestycyjny, należna gdy wzrost ten przekracza stopę odniesienia równą stałej wartości 10% w danym roku


Opłaty manipulacyjne:

  • opłata dystrybucyjna - nie wyższa niż 2% wpłaty dokonanej przez nabywcę Certyfikatów Inwestycyjnych
  • opłata umorzeniowa - nie wyższa niż 5% wypłaty dokonanej na rzecz Uczestnika Funduszu


Program emisji Certyfikatów Specjalnych:

Zarządzający Funduszem objęci są programem motywacyjnym emisji certyfikatów specjalnych pod warunkiem wzrostu wartości aktywów netto funduszu na certyfikat inwestycyjny w skali roku przekraczającego 10%.

2017-10-02
Komentarz do wyników za III kw. 2017 r.
Konsekwentnie utrzymywana wysoka pozycja zabezpieczająca na kontraktach terminowych, przy utrzymującym się wzroście indeksu WIG20, negatywnie wpłynęła na wyniki minionego kwartału. Jednocześnie, słabe zachowanie...
2017-08-17
Puls Biznesu: "Agresywny fundusz przyczaił się na okazje"
Po upływie 5 lat stopa zwrotu Acer Aggressive FIZ wynosi 143,7%. Osiągnięty wynik zapewnia pierwsze miejsce w zestawieniu funduszy portalu Analizyonline za ostatnie 5 lat.
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.