Opłaty Acer Aggressive FIZ

Opłaty za zarządzanie:

  • opłata stała - nie wyższa niż 3,8% w skali roku, naliczana od wartości aktywów netto funduszu w danym dniu
  • opłata zmienna - nie wyższa niż 1,7% wzrostu wartości aktywów netto funduszu na certyfikat inwestycyjny, należna gdy wzrost ten przekracza stopę odniesienia równą stałej wartości 10% w danym roku


Opłaty manipulacyjne:

  • opłata dystrybucyjna - nie wyższa niż 2% wpłaty dokonanej przez nabywcę Certyfikatów Inwestycyjnych
  • opłata umorzeniowa - nie wyższa niż 5% wypłaty dokonanej na rzecz Uczestnika Funduszu


Program emisji Certyfikatów Specjalnych:

Zarządzający Funduszem objęci są programem motywacyjnym emisji certyfikatów specjalnych pod warunkiem wzrostu wartości aktywów netto funduszu na certyfikat inwestycyjny w skali roku przekraczającego 10%.

2017-07-04
Komentarz do wyników za II kw. 2017 r.
Po bardzo dobrych wynikach pierwszego kwartału znacząco ograniczaliśmy ryzyko inwestycyjne pod koniec bieżącego półrocza. Poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych posiadaliśmy relatywnie wysoką...
2017-04-13
Rzeczpospolita: "Lubimy je, bo obiecują zyski w każdych warunkach"
Acer FIZ najlepszy w zestawieniu "Rzeczpospolitej" za ostatnie 12 m-cy (43,9%) i 36 m-cy (72,1%) w kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.