Opłaty Acer Aggressive FIZ

Opłaty za zarządzanie:

  • opłata stała - nie wyższa niż 3,8% w skali roku, naliczana od wartości aktywów netto funduszu w danym dniu
  • opłata zmienna - nie wyższa niż 1,7% wzrostu wartości aktywów netto funduszu na certyfikat inwestycyjny, należna gdy wzrost ten przekracza stopę odniesienia równą stałej wartości 10% w danym roku


Opłaty manipulacyjne:

  • opłata dystrybucyjna - nie wyższa niż 2% wpłaty dokonanej przez nabywcę Certyfikatów Inwestycyjnych
  • opłata umorzeniowa - nie wyższa niż 5% wypłaty dokonanej na rzecz Uczestnika Funduszu


Program emisji Certyfikatów Specjalnych:

Zarządzający Funduszem objęci są programem motywacyjnym emisji certyfikatów specjalnych pod warunkiem wzrostu wartości aktywów netto funduszu na certyfikat inwestycyjny w skali roku przekraczającego 10%.

2018-01-08
Informacja o dacie rozpoczęcia i czasie trwania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 Acer Aggressive FIZ
Niniejszym Quercus TFI S.A., działając na podstawie § 26 ust. 6 statutu Acer Aggressive FIZ informuje, że zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 Acer Aggressive FIZ rozpoczeły się w dniu 5 stycznia 2018...
2017-08-17
Puls Biznesu: "Agresywny fundusz przyczaił się na okazje"
Po upływie 5 lat stopa zwrotu Acer Aggressive FIZ wynosi 143,7%. Osiągnięty wynik zapewnia pierwsze miejsce w zestawieniu funduszy portalu Analizyonline za ostatnie 5 lat.
Newsletter
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu.